Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
886 postów 3802 komentarze

Życie Moje i Nasze

Zbigniew Jacniacki - ( wcześniej zbigniew 1108 ) PRAWDA W ŻYCIU, ŻYCIE W PRAWDZIE... 60 lat minęło.... Do teorii doszło doświadczenie. Zbudowałem swoje "malutkie" państwo polskie. Nawiążę współpracę z "malutkimi" państwami moich Rodaków .

Poseł elitą narodu czy trybikiem podatnym na manipulację

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

lub korupcję? Kim byli posłowie w państwie przedrozbiorowym? Czy jest pożytek dla ŚWIADOMOŚCI z doświadczeń przodków?

 Bloger @Krzysztof J. Wojtas poruszył interesujące 

w kontekście 13 października zagadnienie czy posłowie są elitą?


Nim jednak będziemy sobie łamać głowy nad definicjami "elity" warto przyjrzeć się bytowi o nazwie "poseł".

Poniżej zamieściłem obszerne fragmenty

 z  Encyklopedii staropolskiej Zygmunta Glogera.

Motto tej pracy brzmi :

"Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, —
 swoje, obowiązek."

wykonajmy zatem obywatelski obowiązek posiąścia wiedzy czym i kim byli w przeszłości posłowie, aby unikać błędów 

i wykorzystywać zalety myślenia naszych przodków

 ( niebieskie wytłuszczenia Z.J) :

             

 

 "

Ponieważ Sejm Walny w dawnej Polsce powstał z dwu różnych składników w wieku XV, t. j. z Rady królewskiej panów polskich (senatu) i z izby poselskiej, t. j. posłów rycerstwa szlacheckiego wybieranych przez sejmiki ziem poszczególnych, przeto (...) już od samego początku obie te izby, wyższa i niższa, musiały głosować oddzielnie, a zasada ta utrzymała się aż do upadku Rzplitej. 


(...) 


Znaczenie głosów każdej z dwuch izb sejmowych wypływało

 z odrębnych stanowisk, jakie członkowie każdej zajmowali. Senatorowie zasiadali w senacie z mocy swego urzędowego stanowiska jako biskupi, wojewodowie, kasztelanowie i urzędnicy stanu; nie byli zatem pełnomocnikami jakichkolwiek ciał, mających sobie przyznany stanowczy udział w ustawodawstwie, ale objawiali tylko swoje osobiste zdania. Tutaj zatem sprzeciwienie się jednego lub więcej senatorów nie przeszkadzało dojściu do skutku pewnej ustawy, byleby poważna większość oświadczyła się za nią. 

Dlatego to w izbie senatorskiej liberum veto nigdy nie mogło dojść do znaczenia, nawet wtedy, gdy w izbie poselskiej w pełni już zostało uznanem.

 

Już statut nieszawski z r. 1454 postanowił był, 

że do uchwalenia ustawy potrzeba przyzwolenia sejmików ziemskich, t. j. ogółu rycerstwa ziemskiego czyli szlachty

z każdej ziemi i województwa na osobne zgromadzenia sejmikowe u siebie zebranej.


 Gdy następnie sejmiki owe zaczęły wysyłać posłów na wspólne zgromadzenia z królem i senatem i w ten sposób powstała trzywiekowa instytucja Sejmu Walnego, posłowie, zebrani w izbie poselskiej, uważani byli właściwie tylko za pośredników w objawianiu woli sejmikowej. 


Nie objawiali tedy swego osobistego zdania, ale tylko zbiorowe zdanie szlachty tej ziemi, która ich na Sejm Walny wysłała. Czasem tylko upoważniano ich np. do głosowania tak, jak będą głosowali posłowie innych ziem, a tylko niezmiernie rzadko pozwalano im głosować według uznania własnego. 

To też sprzeciwienie się posła jednego miało znaczenie niezezwolenia sejmiku, którego wolę poseł ów objawiał. 

(...) 

Izba poselska jako reprezentacja z krwi i kości narodu słowiańskiego, nie była nigdy jednolitą organiczną całością, 

ale raczej wiecem przedstawicieli kilkudziesięciu ziem i województw, mających rozmaite własne prawa zwyczajowe

 i niejednakowe interesa. 


Stąd jeżeli chodziło o jakąś sprawę ściśle partykularną, t. j. dotyczącą jednego województwa czy ziemi, wówczas sprawa taka mogła być uchwaloną jedynie za zupełną zgodą przedstawicieli tej dzielnicy i cała izba, pozostawiając takie sprawy partykularne wyłącznemu rozstrzygnięciu posłów odnośnych, o ile nie sprzeciwiały się bezpośrednio interesowi ogólnemu, brała w głosowaniu nad taką uchwałą czyli konstytucją tylko udział formalny. 

Z drugiej strony nie można było narzucić niczego pewnej ziemi wbrew woli jej posłów, chociażby nawet wszyscy inni sejmujący za tem się oświadczyli. 

W ten sposób przychodziły czasem do skutku uchwały podatkowe lub przepisy prawne dla całego państwa,

z wyłączeniem jednak tych ziem lub województw, których posłowie stanowczo odmówili przyzwolenia. 

(...) 

Zasadniczą atoli reformę w tej sprawie przyniosła dopiero konstytucja z d. 3-go maja 1791 r., znosząc w całości liberum veto i stawiając w jego miejscu nowożytną zasadę uchwalania wszelkich praw prostą większością głosów. 

(...)

 Ponieważ komplet głosów poselskich wynosił wówczas 177

 a senatorskich 156, licząc w to już nawet 2 kreski króla, 

przeto izba poselska miała możność za pomocą jednomyślności przegłosowania senatu i króla w każdej tego rodzaju sprawie. Takaż dążność do zapewnienia przewagi dla izby poselskiej widoczną jest również w przepisach o głosowaniu

 co do „praw ogólnych,” obejmujących sprawy najważniejsze. 


Reforma z r. 1791 dała tedy izbie poselskiej daleko większą przewagę nad senatem, niż jakakolwiek w wiekach poprzednich. 

Wpłynął na to brak ufności szlachty do możnowładztwa, które od półtora wieku najniepomyślniej kierowało nawą Rzplitej. 


Wzięła przy tem górę zasada nowożytna, że

każdy poseł sejmowy jest przedstawicielem całego państwa i narodu, 

nie zaś woli sejmiku swojej ziemi. 

Co do głosowania na sejmikach, to ponieważ sejmik był zgromadzeniem wszystkiej szlachty pewnego województwa lub ziemi, przeto prawo głosu przysługiwało tu zrazu każdemu szlachcicowi z tegoż województwa, który na sejmik przybył.

 (...) 

 

"

źródło: https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_

 staropolska/Głosowanie


Przypomnieliśmy sobie:

1.Posłowie pierwotnie byli  listonoszami instrukcji ogółu rycerstwa ziemskiego czyli szlachty


2.Instrukcja poselska-akt normatywny wydawany w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej przez sejmiki ziemskie, przekazywany posłom na Sejm walny.


3.Posłowie byli wybierani nie do dyskutowania,lecz do jazdy na sejm 


4.Rycerstwo ziemskie-szlachta, czyli wojsko Rzeczpospolitej, było w konflikcie z oligarchami,

 którzy od półtora( od połowy XVIII ???)

 wieku  najniepomyślniej kierowali nawą Rzplitej. 


 

 

 Moja systemowa uwaga:

pojęcie poseł-reprezentant narodu stworzyło fundament dla politycznej manipulacji lub korupcji wewnętrznej oraz zewnętrznej.

 W czasie Sejmu czteroletniego zmieniono funkcję posła 

z "listonosza narodu szlacheckiego" na "reprezentanta narodu".

Ta sama nazwa, podobny sposób wyboru (choć z większej populacji) skutecznie ukryło fundamentalną zmianę systemu politycznego.


Głosujący na posłów mieli wrażenie, że wybierają SWOICH POŚREDNIKÓW, a tymczasem  cwaniacy w stolicy narzucali swoje prawa uchwalane przez posłów ( manipulowanych lub korumpowanych), prawnie umocowanych jako "reprezentanci narodu".


I tak  niezgodność potocznego rozumienia słowa "poseł" - czyli tego, który jest posłany, z konstytucyjnym definiowaniem jako reprezentanta narodu,  jest źródłem sfałszowanej ŚWIADOMOŚĆ POLITYCZNEJ POLAKÓW aż do dziś.


Współcześni Polacy nie wybierają kandydatów na najlepszych reprezentantów narodu polskiego, bo nawet nie zastanawiają się jakimi cechami powinien charakteryzować się taki człowiek.

Dalej myślą,jak przed wiekami rycerstwo szlacheckie, że wybierają swojego listonosza i nie przywiązują wagi do faktu, że hokus -pokus w Sejmie robi z niego reprezentanta narodu.


Ta niefrasobliwość jednak nie pozostaje bez konsekwencji -kosztuje dziesiątki miliardów złotych rocznie, skutkuje obecnością obcych wojsk, niszczeniem całych gałęzi przemysłu, ekonomiczną emigracją i zapaścią demograficzną.

 

  

KOMENTARZE

 • Poseł jest przede wszystkim po to, by...
  uchwalać to co mu każą jego mocodawcy, którzy specjalnie go tam na ten Sejm wstawili. Jest to oczywiście chore, ale tak jest na całym świecie.
  Każdy uczciwy, który jakimś fuksem się tam dostanie, prędzej czy później dostaje do wyboru dwa nesesery, jeden ze sztabką złota, drugi z kulą 7,62 (od Kałasznikowa). Oporny, popełnia samobójstwo.

  Każdy kto myśli inaczej, jest infantylnie naiwny.
 • WPS
  https://www.youtube.com/watch?v=I0SGDVdH7hQ

  https://www.youtube.com/watch?v=yxWTXI0Bt-c

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=-xGlXx-thjQ

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=7cJKFpaXHRQ

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=FMWbJm0xqQI
 • @Autor
  "... z izby poselskiej, t. j. posłów rycerstwa szlacheckiego wybieranych przez sejmiki ziem poszczególnych".

  Warto zauważyć, że "ziemie" to tereny zamieszkałe przez dane plemię.
  Poseł był wyrazicielem poglądów danego plemienia, a nie regionu (chociaż niekiedy mogło się to pokrywać).

  Bardzo dobrze, że Pan to opisał osobno.

  Inna kwestia, to zakres decyzyjny poszczególnych izb. Nawet na podstawie tej notki widać, że posłowie byli dostosowani i umocowani do rozstrzygnięć o charakterze idei współżycia.
  Natomiast Senat - to reprezentanci struktury organizacyjnej, technicy sprawujący władzę.

  Te kwestie powinny być obecnie na nowo rozważone.
  Dążę do opisu i wprowadzenia demokracji bezpośredniej, gdzie tym razem cały naród (mieszkańcy) mieliby prawo wypowiadania się w sprawach ustrojowych. Ale nie udajmy nawet, że w ręku narodu ma być bezpośrednie zarządzanie - to bez sensu.
  Tymczasem obecny Sejm coraz częściej wchodzi w kompetencje zarządcy, a świadczą o tym ilości "prawa", które jest przez Sejm stanowione - można to wręcz mierzyć na wagę.
 • "4.Rycerstwo ziemskie-szlachta, czyli wojsko Rzeczpospolitej, było w konflikcie z oligarchami,
  którzy od półtora( od połowy XVIII ???) wieku najniepomyślniej kierowali nawą Rzplitej."


  Oficjalnie CZAPA WATYKAŃSKA do nadzorowania "polskich" Słowian została nasadzona w 966 r. (666).

  Dokonały tego zbrodnicze armie KRZYŻOWCÓW pod wodzą królów "FRANCYjskich" potocznie zwanych NIEMCAMI (niemowaami).

  Rada królewska PANÓW POLSKI (senatu) składała się tylko i wyłącznie z samych NIE-Słowian !!!!

  Była ona jak na prawdziwego okupanta przystało, CAŁKOWICIE i WYBITNIE ANTY-Polska !!!


  I tak jest nieprzerwanie do dziś !!!!!!!!!!!!!!!
  "Posłowie do izby poselskiej pochodzili z rycerstwa szlacheckiego i byli wybierani nie do dyskutowania, lecz do jazdy na sejm"  Ci posłowie, w których żyłach być może płynęło odrobinę lub więcej Słowiańskiej krwi, nie utożsamiali się w cale ze zniewolonym Słowiańskim "chłopem" FEUDALNYM, których mieli w WIELKIEJ POGARDZIE !!!


  Podbity Polski chłop, czysty z krwi i kości Słowianin, był im tylko potrzebny i wykożystywany do niewolniczej roboty i usługiwania !!!  Natomiast pełnej krwi Słowian, których udało się przekupić do zdrady swoich rodaków RZYMSKIMI przywilejami, z czasem wyeliminowano fizycznie na wojnach:

  (Grunwald, Chocim, Wiedeń, Powstania Narodowe, "Cód" nad Wisłą, Tobruk, Monte Casino, Powstanie Warszawskie, ..., Lenino, Berlin) i

  biologicznie/GENETYCZNIE, SKUNLAJĄC ich mieszaniem krwi przez małużeństwa z kobietami FRANCYjskich rodów (wyższa szlachta) ,


  lub po przez PRIME NOC-TIS (prawo pierwszej NOC-y), to znaczy, przywilej FRANCY do GWAŁCENIA Słowiańskiej dziewczynki/panieneki w dniu jej ŚLUBU ze Słowiańskim zniewolonym chłopcem !!!!

  Z tej grupy wywodzą się urzędnicy, policjanci, milicjanci, kacyki, nauczyciele, ... i KAPUSIE - jednym słowem tzw. "POLSKIE" ŚWINIE !!!  I jest to co jest i mamy to co mamy.


  Nasi okupanci, te FRANCE FRANCISZKI FRYCE FRYDERYKI, nas Słowian do władzy nigdy Nie dopuszczą, ani NIC dobrego dla nas Nie zrobią !!


  Nie ta krew !!!


  Radzę się z tymi faktami pogodzić i zacząć dzałać tylko w swoim środowisku z ludźmi których zna się OSOBIŚCIE, a NIE Z TELEWIZORA czy INTERNETU !!!!!!!!!!!!!!!!!!


  http://m.neon24.pl/77afb0c164d8847d2b9d4751ff9c8430,0,0.jpg
  Bogumił Boguchwał
 • @stanislav, Ten chłopek z RZYMskim-WATYKAŃskim KRZYŻEM w klapie to JUDASZ ! - "Poznacie ich po SYMBOLACH ich i po OWACACH ich" !
  .


  Oto symbole WATYKAŃsko- FRANCAjska - NIEMIECKA narzuconej CZAPY rządzącej nad Polską i WSZYSTKIMI Słowianami = Sławianami.  Czym bardziej coś się zmienia / przemienia, tym bardziej pozostaje takie samo" !!!  http://m.neon24.pl/08c5f3a78221ad11ef6103df265d782b,0,0.jpg
  http://m.neon24.pl/fdfc99b0916a947f8af976088869ab8c,14,0.png
  http://m.neon24.pl/c8f91b9d4eaa809bbdf976c3209a8d03,0,0.png

  Bogumił Boguchwał
 • Wszystko zależy od ordynacji wyborczej.
  Gdy ordynacja wyborcza jest demokratyczna to poseł reprezentuje Naród i jest wybrany przez Naród czyli jest elitą Narodu.

  Gdy ordynacja jest nie demokratyczna czyli preferuje jakieś grupy (np oligarchów, kler, zagranicę...) to poseł jest marionetką grupy która go wystawiła... i to żadna elita... grupy na marionetki wybierają marionetki a nie elity... zwłaszcza gdy mają niecne zamiary wobec Narodu (a mają).
  Same nie chcą ryzykować wolą żeby ryzykowały (firmowały ich pomysły) marionetki.. a marionetkom odpowiada nagły "awans" nie społeczny ale na pewno finansowy.

  Ten drugi system wyborczy mamy od 30 lat w Polsce.
 • @Oscar 17:01:13
  Zawsze w końcu zadziała żelazne prawo oligarchii
 • @Oscar "Gdy ordynacja jest nie demokratyczna... Ten system wyborczy mamy od 30 lat w Polsce." -- Czyżby tylko od 30 lat?
  .  . . . . . . . DEMOCRACJA = DEMON-CREACJA = SOCJAL-IZM


  https://m.neon24.pl/9f36978371f12cd798cffbbc7bd04907,14,0.png

  Bogumił Boguchwał
 • Tzw. demonkratura - zgodnie z założeniem
  uaktywnia bandytów k*rwy, złodziei, zboczeńców seksualnych i intelektualnych, psychopatów, etc., etc. - a listę tę zamyka świr pospolity.
  Wniosek?
  Teraz proszę sobie wybrać z powyższej listy - kim jest poseł - i tyle.
 • Demokracja bezpośrednia, to takie same pojęcie jak poseł-reprezentant narodu.
  .pojęcie poseł-reprezentant narodu stworzyło fundament dla politycznej manipulacji lub korupcji wewnętrznej oraz zewnętrznej.

  Dwa fundamenty manipulacji:

  Demokracja-bezpośrednia, ale nie jest możliwa w ciągłym zastosowaniu 4- letniej kadencji.

  Poseł-reprezentant narodu, ale będąc z zawodu elektrykiem, może być reprezentantem - tylko jednej dwunastej warstwy demokracji.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031