Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
942 posty 3950 komentarzy

Życie Moje i Nasze

Zbigniew Jacniacki - ( wcześniej zbigniew 1108 ) PRAWDA W ŻYCIU, ŻYCIE W PRAWDZIE... 60 lat minęło.... Do teorii doszło doświadczenie. Zbudowałem swoje "malutkie" państwo polskie. Nawiążę współpracę z "malutkimi" państwami moich Rodaków .

TEKST PRZESŁANIA i CO NASTĘPNEGO DNIA....

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

CZEGO BĘDZIEMY ŚWIADKAMI W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI ? CZY WATYKAN NIE BĘDZIE EWANGELIZOWAŁ ROSJI ? A OD DZIŚ TO ROSJA JEST PRZEDMURZEM CHRZEŚCIJAŃSTWA ?

 JESZCZE SIĘ NIE WCZYTAŁEM W TREŚĆ ....

JESZCZE NIE WIEM CZY TO HISTORIA , CZY HISTERIA ....

JESZCZE NIE WIEM CZY TO DO MNIE , CZY O MNIE ...


DOBRZE ,ŻE JEST,TEN ,KTORY JEST ....

I POMOZE ZNALEZĆ ODPOWIEDZI...

 

PONIZEJ TEKST PRZESŁANIA:/ZA TVN24/

 

W Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania

(2 Kor 5,19)

 

W poczuciu odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość naszych Kościołów i narodów oraz kierując się pasterską troską, w imieniu Kościoła Katolickiego w Polsce i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, zwracamy się ze słowem pojednania do wiernych naszych Kościołów, do naszych narodów i do wszystkich ludzi dobrej woli. Wyznając prawdę, że "Jezus Chrystus jest naszym pokojem i pojednaniem" (por. Ef 2,14; Rz 5,11), i mając świadomość powołania powierzonego nam w duchu Chrystusowej Ewangelii, pragniemy wnieść swój wkład w dzieło zbliżenia naszych Kościołów i pojednania naszych narodów.

 

Źródło: PAP / Radek PietruszkaCyryl I podpisuje "Wspólne przesłanie do Narodów Polski i Rosji" 

1. Dialog i pojednanie

 

Nasze bratnie narody łączy nie tylko wielowiekowe sąsiedztwo, ale także bogate chrześcijańskie dziedzictwo Wschodu i Zachodu. Świadomi tej długiej wspólnoty dziejów i tradycji wyrastającej z Ewangelii Chrystusa, która wywarła decydujący wpływ na tożsamość, duchowe oblicze i kulturę naszych narodów, a także całej Europy, wkraczamy na drogę szczerego dialogu w nadziei, że przyczyni się on do uleczenia ran przeszłości, pozwoli przezwyciężyć wzajemne uprzedzenia i nieporozumienia oraz umocni nas w dążeniu do pojednania.

Grzech, który jest głównym źródłem wszelkich podziałów, ludzka ułomność, indywidualny i zbiorowy egoizm, a także naciski polityczne, doprowadzały do wzajemnej obcości, jawnej wrogości, a nawet do walki między naszymi narodami. W następstwie podobnych okoliczności doszło wcześniej do rozpadu pierwotnej jedności chrześcijańskiej. Podziały i rozłam, sprzeczne z wolą Chrystusa, stały się wielkim zgorszeniem, dlatego też podejmujemy nowe wysiłki, które mają zbliżyć nasze Kościoły i narody oraz uczynić nas bardziej wiarygodnymi świadkami Ewangelii wobec współczesnego świata.

Po II wojnie światowej i bolesnych doświadczeniach ateizmu, który narzucono naszym narodom, wchodzimy dzisiaj na drogę duchowej i materialnej odnowy. Jeśli ma być ona trwała musi przede wszystkim dokonać się odnowa człowieka, a przez człowieka odnowa relacji między Kościołami i narodami.

Drogą ku takiej odnowie jest braterski dialog. Ma on dopomóc w lepszym poznaniu się, odbudowaniu wzajemnego zaufania i w taki sposób doprowadzić do pojednania. Pojednanie zaś zakłada również gotowość do przebaczenia doznanych krzywd i niesprawiedliwości. Zobowiązuje nas do tego modlitwa: "Ojcze nasz (...) odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

 

Źródło: PAP / Radek PietruszkaAbp Józef Michalik podpisuje dokument

 

Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem. Jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy i najważniejszy krok do odbudowania wzajemnego zaufania, bez którego nie ma trwałej ludzkiej wspólnoty ani pełnego pojednania.

 

Przebaczenie nie oznacza oczywiście zapomnienia. Pamięć stanowi bowiem istotną część naszej tożsamości. Jesteśmy ją także winni ofiarom przeszłości, które zostały zamęczone i oddały swoje życie za wierność Bogu i ziemskiej ojczyźnie. Przebaczyć oznacza jednak wyrzec się zemsty i nienawiści, uczestniczyć w budowaniu zgody i braterstwa pomiędzy ludźmi, naszymi narodami i krajami, co stanowi podstawę pokojowej przyszłości.

2. Przeszłość w perspektywie przyszłości

 

Wydarzenia naszej wspólnej, często trudnej i tragicznej historii, rodzą niekiedy wzajemne pretensje i oskarżenia, które nie pozwalają zagoić się dawnym ranom. Obiektywne poznanie faktów oraz ukazanie rozmiarów tragedii i dramatów przeszłości staje się dzisiaj pilną sprawą historyków i specjalistów. Z uznaniem przyjmujemy działania kompetentnych komisji i zespołów w naszych krajach. Wyrażamy przekonanie, że ich wysiłki pozwolą poznać niezakłamaną prawdę historyczną, dopomogą w wyjaśnieniu wątpliwości i przyczynią się do przezwyciężenia negatywnych stereotypów.

Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji

Tragiczne doświadczenia XX wieku dotknęły w większym lub mniejszym stopniu wszystkie kraje i narody Europy. Zostały nimi boleśnie doświadczone nasze kraje, narody i Kościoły. Naród polski i rosyjski łączy doświadczenie II wojny światowej i okres represji wywołanych przez reżimy totalitarne. Reżimy te, kierując się ideologią ateistyczną, walczyły z wszelkimi formami religijności i prowadziły szczególnie okrutną wojnę z chrześcijaństwem i naszymi Kościołami. Ofiarę poniosły miliony niewinnych ludzi, o czym przypominają niezliczone miejsca kaźni i mogiły znajdujące się na polskiej i rosyjskiej ziemi.

Wydarzenia naszej wspólnej, często trudnej i tragicznej historii, rodzą niekiedy wzajemne pretensje i oskarżenia, które nie pozwalają zagoić się dawnym ranom.

Obiektywne poznanie faktów oraz ukazanie rozmiarów tragedii i dramatów przeszłości staje się dzisiaj pilną sprawą historyków i specjalistów. Z uznaniem przyjmujemy działania kompetentnych komisji i zespołów w naszych krajach. Wyrażamy przekonanie, że ich wysiłki pozwolą poznać niezakłamaną prawdę historyczną, dopomogą w wyjaśnieniu wątpliwości i przyczynią się do przezwyciężenia negatywnych stereotypów. Wyrażamy przekonanie, że trwałe pojednanie jako fundament pokojowej przyszłości, może się dokonać jedynie w oparciu o pełną prawdę o naszej wspólnej przeszłości.

Apelujemy do wszystkich, którzy pragną dobra, trwałego pokoju oraz szczęśliwej przyszłości: do polityków, działaczy społecznych, ludzi nauki, kultury i sztuki, wierzących i niewierzących, do przedstawicieli Kościołów – stale podejmujcie wysiłki na rzecz rozwijania dialogu, wspierajcie to, co umożliwia odbudowanie wzajemnego zaufania i zbliża ludzi do siebie oraz pozwala budować wolną od przemocy i wojen pokojową przyszłość naszych krajów i narodów.

3. Wspólnie wobec nowych wyzwań

W wyniku politycznych i społecznych przemian, pod koniec XX wieku nasze Kościoły uzyskały możliwość pełnienia swojej misji ewangelizacyjnej, a zatem także kształtowania naszych społeczeństw w oparciu o tradycyjne wartości chrześcijańskie. Chrześcijaństwo wniosło w minionych dziejach ogromny wkład w formowanie duchowego oblicza i kultury naszych narodów.

Dążymy także dziś, w dobie indyferentyzmu religijnego oraz postępującej sekularyzacji, do podjęcia wszelkich starań, aby życie społeczne i kultura naszych narodów nie zostały pozbawione podstawowych wartości moralnych, bez których nie ma trwałej pokojowej przyszłości.

Pierwszym i najważniejszym zadaniem Kościoła po wszystkie czasy pozostaje nadal głoszenie Ewangelii Chrystusa. Wszyscy chrześcijanie, nie tylko duchowni, ale i wierni świeccy są powołani, by głosić Ewangelię Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa oraz nieść Dobrą Nowinę słowem i świadectwem własnego życia, zarówno w wymiarze prywatnym, rodzinnym, jak i społecznym.

 

Uznajemy autonomię władzy świeckiej i kościelnej, lecz opowiadamy się także za współpracą w dziedzinie troski o rodzinę, wychowania, ładu społecznego i innych kwestii ważnych dla dobra społeczeństwa. Chcemy umacniać tolerancję, a przede wszystkim bronić fundamentalnych swobód na czele z wolnością religijną oraz bronić prawa do obecności religii w życiu publicznym.

Wspólne przesłanie do Narodów Polski i Rosji

Uznajemy autonomię władzy świeckiej i kościelnej, lecz opowiadamy się także za współpracą w dziedzinie troski o rodzinę, wychowania, ładu społecznego i innych kwestii ważnych dla dobra społeczeństwa. Chcemy umacniać tolerancję, a przede wszystkim bronić fundamentalnych swobód na czele z wolnością religijną oraz bronić prawa do obecności religii w życiu publicznym.

Dzisiaj nasze narody stanęły wobec nowych wyzwań. Pod pretekstem zachowania zasady świeckości lub obrony wolności kwestionuje się podstawowe zasady moralne oparte na Dekalogu. Promuje się aborcję, eutanazję, związki osób jednej płci, które usiłuje się przedstawić jako jedną z form małżeństwa, propaguje się konsumpcjonistyczny styl życia, odrzuca się tradycyjne wartości i usuwa z przestrzeni publicznej symbole religijne.

Nierzadko spotykamy się też z przejawami wrogości wobec Chrystusa, Jego Ewangelii i Krzyża, a także z próbami wykluczenia Kościoła z życia publicznego. Fałszywie rozumiana świeckość przybiera formę fundamentalizmu i w rzeczywistości jest jedną z odmian ateizmu.

Wzywamy wszystkich do poszanowania niezbywalnej godności każdego człowieka stworzonego na "obraz i podobieństwo Boga" (Rdz 1,27). W imię przyszłości naszych narodów opowiadamy się za poszanowaniem i obroną życia każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci.

Uważamy, że ciężkim grzechem przeciw życiu i hańbą współczesnej cywilizacji jest nie tylko terroryzm i konflikty zbrojne, ale także aborcja i eutanazja.

Trwałą podstawę każdego społeczeństwa stanowi rodzina jako stały związek mężczyzny i kobiety. Jako instytucja ustanowiona przez Boga (por. Rdz 1,28; 2,23- 24), rodzina wymaga szacunku i obrony. Jest ona bowiem kolebką życia, zdrowym środowiskiem wychowawczym, gwarantem społecznej stabilności i znakiem nadziei dla społeczeństwa. To właśnie w rodzinie dojrzewa człowiek odpowiedzialny za siebie, za innych oraz za społeczeństwo, w którym żyje.

Ze szczerą troską, nadzieją i miłością patrzymy na młodzież, którą pragniemy uchronić przed demoralizacją oraz wychowywać w duchu Ewangelii. Chcemy uczyć młodych miłości do Boga, człowieka i ziemskiej ojczyzny oraz kształtować w nich ducha chrześcijańskiej kultury, której owocem będzie szacunek, tolerancja i sprawiedliwość.

Jesteśmy przekonani, że Zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją nie tylko dla naszych Kościołów i narodów, ale także dla Europy i całego świata. Niech On sprawi swoją łaską, aby każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku widział przyjaciela i brata.

Zarówno Polacy, jak i Rosjanie żywią głęboką cześć do Najświętszej Maryi Panny. Ufając wstawiennictwu Matki Bożej, polecamy Jej opiece wielkie dzieło pojednania i zbliżenia naszych Kościołów i narodów. Przywołując słowa Pawła Apostoła: "Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy" (Kol 3,15), błogosławimy wszystkim w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Józef Arcybiskup Michalik, Metropolita Przemyski

+ Cyryl, Patriarcha Moskiewski i całej Rusi

Warszawa, 17. 08. 2012

KOMENTARZE

 • To jest Wielka sprawa. Większa niż polityczne pakty.
  JPII i wszyscy święci radują się w niebie. Całe niebo śpiewa Alleluja.
  Obyśmy umieli to udźwignąć.

  Ten Akt Woli kościołów działa jak sakramentalium ( egzorcyzm, błogosławieństwo, poświęcenie miejsca)
 • To powinno iść na SG.
  Admini spią, lub nie wiedzą i nie rozumieją.
 • @akt pojednania
  ...Przebacz a zaznasz miłości... Wyzwalające doświadczenie przebaczania,
  choć nastręcza tak wiele trudności, może stać się udziałem nawet serca
  rozdartego cierpieniem dzięki uzdrawiającej mocy miłości,
  której prawdziwym źródłem jest Bóg - Miłość.
  Jan Paweł II

  Dziś mamy wielki dzień! w niebie i na ziemi!
 • @Helio 16:41:46 , @circ 15:02:16
  Ok. Mamy najświeższe wiadomości z Nieba .Jednym słowem radość .
  Ale na ziemi , na bliskiej zagranicy , słychać słowa o spotkaniu
  ortodoksów /prawosławnych / z heretykami /Watykan .
  Napisałem o tym http://zbigniew1108.nowyekran.pl/post/71447,moskwa-trzeci-rzym-dzien-drugi-postow-sztuk-jeden .
 • @circ 15:03:40 - TAK JEST, TO POWINNO IŚĆ NA STRONĘ GŁÓWNĄ.
  Popieram zdanie "circ". Merytoryczna dyskusja nad tekstem powinna być podstawą dyskusji dzisiaj.
  Co prawda ostatnio starałem się zwrócić uwagę na manipulacje masońskie, WASP-owskie i/lub niemieckie i/lub KGB-owskie (szczucie Polaków na Rosjan) oraz na problemy wewnątrzrosyjskie (nie-rosyjskość elit świeckich i nie-swieckich współczesnej Rosji) - ale przed tekstem przesłania chylę czoła. Bardzo dobry chrześcijański tekst współczesny.
  Skoro jesteśmy działaczami, nie tylko publicystami - powinniśmy podnosić sprawę krzywdzących aspektów handlu gazem z Rosją, nieukończonej Kolei Transsyberyjskiej, nieodblokowanej żeglugi po Zalewie Wiślanym - o, to są rzeczy możliwe do wyprostowania. Nieprawidłowości panujące w tych trzech obszarach współczesnego życia gospodarczego świadczą o niechrześcijańskim życiu, podejściu, uczynkach po stronie polskiej i rosyjskiej!
 • @Eugeniusz Sendecki 19:14:17
  Zatem merytorycznie , gdyż już się wczytałem .
  Punkt 1. Adresaci przesłania
  "...pragniemy wnieść swój wkład w dzieło zbliżenia naszych Kościołów i pojednania naszych narodów..."
  Nasze Kościoły -to jest dosyć precyzyjne określenie
  Nasze narody / ciekawe , czy w oryginale też z małej litery /-
  tu dostrzegam znaki zapytania .Czy to pojęcie obejmuje protestantów , unitów , ateistów , słowianowierców i innych niekatolików?
 • @zbigniew1108 19:31:02
  PUNKT 2.KTO PODPISAŁ?:
  PATRIARCHA =CZYLI ZWIERZCHNIK PRAWOSŁAWIA W ROSJI
  i ORDYNARIUSZ PRZEMYSKI -CZYLI LOKALNY PRZYWÓDCA RELIGIJNY Z PERYFERYJNEJ DIECEZJI KATOLICKIEJ
  JAKAŚ ZDUMIEWAJĄCA DYSPROPORCJA !
 • @zbigniew1108 20:20:00
  Punkt 3.
  Osobiście nie dostrzegam w tekście nic a nic o likwidacji różnic doktryn religijnych , które są źródłem podziału z początku pierwszego tysiąclecia ! Dlatego całą wizytę odbieram ,jako akcję polityczną .
  Z jakim celem ?
  Może w zbliżającym się konflikcie o IRAN /lub Syrię /
  władze państwa rosyjskiego chcą zabezpieczyć sobie maksimum spokoju na zachodniej granicy i w trakcie wizyty przekazywane są agentom wpływu odpowiednie instrukcje ?
 • @zbigniew1108 12:13:51
  Punkt 4.
  ZWIERZCHNIK SIŁ ZBROJNYCH RP -PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI -SWOJĄ OSOBĄ AUTORYZOWAŁ ROZPOCZĘCIE PROCEDURY POJEDNANIA ELIT FEDERACJI I RZECZPOSPOLITEJ.
  OD 17 SIERPNIA 2012 ROSJANIE SĄ PONOWNIE OFICJALNIE BRAĆMI -TO WAŻNA ZMAINA W STOSUNKACH SŁOWIANSKICH .
  JEŻELI WOJSKO NIE DOSTRZEŻE HISTORYCZNEJ ZMIANY , TO MOŻE ZMIANA TAK NAPRAWDĘ NIE JEST HISTORYCZNA ? O CO W TYM WSZYSTKIM CHODZI ? W KTÓRĄ STRONĘ SKIERUJE SWÓJ WZROK SZTAB GENERALNY ? GDZIE WRÓG A GDZIE PRZYJACIEL ? CZY PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO MOSKWY BĘDZIE CNOTĄ PODOBNĄ DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DO WASZYNGTONU ? A JAK BĘDZIE W SYRII ?WOJSKO BĘDZIE SŁUŻYŁO AMERYKANOM CZY ROSJANOM ? WOW ....ILE PYTAŃ RODZI SIĘ PO PODPISANIU DWÓCH KARTEK PAPIERU / MOŻE TRZECH /....
 • @zbigniew1108 12:13:51
  Punkt 5 .
  Myślę , że media głównego nurtu SKUTECZNIE przykrwają tę wizytę aferami Amber Gold i wyrokiem na " Wściekłe Cipy ".

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031